..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014


BIỂN ĐÔNG PHÚ

Giòng giống không từ 
Nước nhà chả bán

Dẫu gặp khó khăn tha phương cầu thực , cũng chẳng từ bỏ nguồn gốc cội nguồn
Dù bị áp bức ,hãm hại mất danh cũng không mang nước đi nhờ người cai quản

Chim có tổ sông có nguồn quốc gia có ranh giới nào ai muốn lẫn lộn trộn chung
Hổ có rừng rắn có hang người có tư trang không ai bằng lòng cộng sản

Chớ vì quyền lợi riêng tư mà rước voi về giày mả tổ tiên
Đừng bởi lòng ích kỷ mà bán thân đi làm tôi mọi cho Hán

Bởi tiền hết còn sức còn tậu được cửa được nhà
Mà lực cạn trí cùn thì lấy gì mà chống mà cản

Dầu khí mỏ nhiều khoan mãi cũng khô
Biển đông nước lắm tát hoài hẳn cạn

Trước sân nhà chúng đặt giàn khoan
Rồi phòng khách nó xây tổ Mán

Mà không thấy bị lừa lắm đâm hèn
Chắc mắt đui nên nhắm hoài thêm nản

Thiếu tài đức hãy kêu gọi hội nghị Dziên Hồng
Kém bản lãnh thôi nhường cho người can đảm

Giang sơn là của chung
Đất nước nào tư bản

Mà lập đảng độc tài đem đổi đem cầm
Rồi tự ý đơn phương mang rao mang bánKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét