..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

Vịnh Thợ Rèn




Bài xướng 

Lưu truyền nghiệp dĩ đến hôm nay
Đe búa cha ông vẫn miệt mài
Đập sắt rèn tâm lờ quá khứ
Thổi lò trui tánh mặc tương lai
Nuôi thân chí thú làm ăn sống
Luyện chí thường xuyên giũa gọt mài
Chẳng đặng nên danh đời náo nhiệt
Cũng an phận bớt khổ trần ai

Cao Linh Tử


Bài họa 


Vốn nghiệp gia truyền mãi đến nay

No cơm ấm áo khéo trui mài
Mồi lò nướng sắt vần qua lại
Thổi bễ thui gang đảo vãng lai
Gắng sức trên đè thanh kiếm tán
Ra công dưới búa lưỡi đao mài
Phì phò than lửa tờ mờ sáng 
Tay kiếm tay gươm chả kém ai

Ký Gàn