..

x_3dbb8f7b photo x_3dbb8f7b_zpse4c3e6d4.gif

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

????

Bác anh hùng tôi cũng anh hùng
Tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung
Bác diệt xâm lăng - thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc dữ - ngọn cờ hồng
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng
Bác có linh thiêng cười một tiếng
Mừng tôi sự nghiệp đã thành công!

(Vô danh )

SÁNH ĐỨC ( HỌA )

K
ẻ đó làm sao có chí hùng 
Vô tài thất đức thiếu khiêm cung 
Khoe khoang biểu lộ tham danh vọng 
Khoác lác phô trương khát máu hồng 
Lấy xác nhân dân xây chiến lũy 
Đem xương quần chúng dựng thành đồng 
Lừa thày phản bạn thay tên họ 
Qủy quyệt lọc lừa tiếm đoạt côngKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét